CURSIST CONTRACT

COURSE CONTRACT

Ondergetekenden,  /  The undersigned,

1. Adams Universal Academy gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door:

Adams Universal Academy located in Amsterdam, represented by:

Achternaam & Voorletters / Last name & Initials:

Functie / Position:

hierna te noemen / referred to as: AU

 2. En De deelnemer:

And The participant:

Achternaam & Voorletters / Last name & Initials:

Bij minderjarigheid tevens de wettelijke vertegenwoordiger / In the case of minority, also the legal representative:

Adres / Address:

Postcode & Plaats / Postal Code & Place:

Geboortedatum / Date of Birth:

Geslacht / Sex:

Nr. Cursuscontract / No. course contract:

BSN:

Deelnemer nr / Participant no.

Functie / Position:

Geboorteplaats en Land / Place of birth and Country:

hierna te noemen: de deelnemer.

referred to as: the participant

AUA biedt de deelnemer een traject om zich voor te bereiden op het Inburgeringsexamen (ONA)

AUA offers the participant a route to prepare for the Civic Integration Exam (ONA)

3. Profiel van de deelnemer (leerdoel): «verbintenis.opleiding.naam»

    Profile of the participant (learning objective): «commitment training.name»

4. Inburgeringsplichtig  /  Compulsory integration"

5. Leerprofiel van de deelnemer (niveaus zoals bedoeld in de handleiding Blik op Werk Keurmerk) «verbintenis.leerprofiel»"

    Learning profile of the participant (levels as referred to in the instrution Blik op Werk Keurmerk)«Commitment.learning profile»

6. Verwachte trajectduur van de inburgeringscursus: Geplande startdatum in de week.

Expected duration of the integration course: Planned starting date in the week:

7. Examenlocatie Centraal examen / Exam location Central exam: DUO

8. Frequentie aanwezigheid per week / Frequency presence per week:

9. Duur aanwezigheid per week / Duration of attendance per week:

10. Groepsgrootte: van 8 tot 15 personen / Group size: from 8 to 15 people.

11. Begeleidingsintensiteit; beschrijving van de hoeveelheid ondersteuning van de deelnemer door een begeleider.

Accompanying intensity; description of the amount of support of the participant by a supervisor.

12. Verwachting van de studiebelasting; gemiddeld aantal uren per week.

Expectation of the study load; average number of hours per week.

13. Afspraken met de deelnemer over voortgangsbewaking.

 Agreements with the participant about progress monitoring.

14. De deelnemer zorgt voor betaling van zijn/haar traject aan AUA: A.u.b. i nvullen wat van toepassing is.

The participant will pay for his / her route to AUA: A.u.b. fill in what is applicable:

A. Deelnemer met een lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) t.b.v. Inburgeren in Nederland:

De deelnemer is op basis van deze overeenkomst cursusgeld verschuldigd van (bedrag) € . De deelnemer betaalt het genoemde cursusgeld door de rekening van AUA in te dienen bij DUO, die zorgt voor betaling aan AUA.

A. Participant with a loan from the (DUO) for the purpose of integrating in the Netherlands: The participant owes course fees of (amount) € on the basis of this agreement.The participant pays the aforementioned course fee by submitting AUA's account to DUO, which will pay for payment to AUA.

B. Deelnemer die een cursusaanbod krijgt van zijn/haar woongemeente: Volgt het traject op basis van een collectief contract dat is gesloten met: de gemeente Contractnummer.

Participant who receives a course offer from his / her municipality: Follows the trajectory on the basis of a collective contract that has been concluded with: the municipality Contract number.

C. Deelnemer die zelf het traject betaalt (zelfmelder): De deelnemer is op basis van deze overeenkomst cursusgeld verschuldigd van (bedrag) € . De deelnemer ontvangt een factuur voor het te betalen cursusgeld.

Participant who pays the route himself (self-reporter): The participant owes course fees of (amount) € on the basis of this agreement.The participant receives an invoice for the course fee to be paid.

Bijlage algemene bepalingen aan het cursuscontract Inburgering

Attachment general provisions to the integration course contract

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt te…

Thus agreed and drawn up in triplicate in …

Namens AUA / On behalf of AUA:

plaats / Place

handtekening / Signature

Datum/Date:

De Deelnemer / The participant:

plaats / Place

handtekening / Signature

(Bij minderjarigheid de wettelijke vertegenwoordiger)

(The legal representative in the case of minority)

© 2020 door Adams Universal

Last Update On 24 / 08 / 2020

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube